تعرفه قیمت های خدمات ما

یکی از پنل ها را متناسب با کار خود انتخاب کنید

۲۳۰۰۰ تومان

برنامه رایگان

لورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد هر چه بهتر وفهوم میباشدلورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد هر چه بهتر وفهوم میباشد

لورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد هر چه بهتر وفهوم میباشد

۶۵۰۰۰ تومان

پلان پرمیوم

لورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد هر چه بهتر وفهوم میباشدلورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد هر چه بهتر وفهوم میباشد

 • به روز رسانی رایگان نامحدود
 • نامحدود دیسک خالق
 • پشتیبانی نامحدود کاربر
 • سیستم انتقال پول
 • پشتیبانی نامحدود
لورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد هر چه بهتر وفهوم میباشد

۳۶۰۰۰ تومان

پلان کسب وکار

لورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد هر چه بهتر وفهوم میباشدلورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد هر چه بهتر وفهوم میباشد

 • به روز رسانی رایگان نامحدود
 • نامحدود دیسک خالق
 • پشتیبانی نامحدود کاربر
 • سیستم انتقال پول
 • پشتیبانی نامحدود

برنامه های قیمت گذاری ما

شروع

لورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد هر چه بهتر وفهوم میباشدلورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد هر چه بهتر وفهوم میباشد

۳۷۰۰۰ تومان

شروع کنید
حرفه ای

لورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد هر چه بهتر وفهوم میباشدلورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد هر چه بهتر وفهوم میباشد

۹۸۰۰۰ تومان

شروع کنید
شرکت

لورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد هر چه بهتر وفهوم میباشدلورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد هر چه بهتر وفهوم میباشد

۶۹۰۰۰ تومان

شروع کنید
برنامه های ما

این یک عنوان است

۶۸۰۰۰ تومان

per Month
per Year
شروع کننده
 • به روز رسانی رایگان نامحدود
 • نامحدود دیسک خالق
 • پشتیبانی نامحدود کاربر
 • سیستم انتقال پول
 • پشتیبانی نامحدود
خرید کنید

۴۵۰۰۰ تومان

per Month
per Year
نامحدود
 • به روز رسانی رایگان نامحدود
 • نامحدود دیسک خالق
 • پشتیبانی نامحدود کاربر
 • سیستم انتقال پول
 • پشتیبانی نامحدود
خرید کنید

۵۸۰۰۰ تومان

per Month
per Year
پرمیوم
 • به روز رسانی رایگان نامحدود
 • نامحدود دیسک خالق
 • پشتیبانی نامحدود کاربر
 • سیستم انتقال پول
 • پشتیبانی نامحدود
خرید کنید

یک عنوان است

لورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد هر چه بهتر وفهوم میباشدلورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد هر چه بهتر وفهوم میباشدلورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد هر چه بهتر وفهوم میباشدلورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد هر چه بهتر وفهوم میباشد

۵۶۰۰۰ تومان

فریبی

لورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد هر چه بهتر وفهوم میباشدلورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد هر چه بهتر وفهوم میباشد

۶۵۰۰۰ تومان

شروع کننده
 • به روز رسانی رایگان نامحدود
 • نامحدود دیسک خالق
 • پشتیبانی نامحدود کاربر
 • سیستم انتقال پول
 • پشتیبانی نامحدود

۶۸۰۰۰ تومان

پرمیوم
 • به روز رسانی رایگان نامحدود
 • نامحدود دیسک خالق
 • پشتیبانی نامحدود کاربر
 • سیستم انتقال پول
 • پشتیبانی نامحدود

۶۷۰۰۰ تومان

نامحدود
 • به روز رسانی رایگان نامحدود
 • نامحدود دیسک خالق
 • پشتیبانی نامحدود کاربر
 • سیستم انتقال پول
 • پشتیبانی نامحدود

یک عنوان است

لورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد هر چه بهتر وفهوم میباشدلورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد هر چه بهتر وفهوم میباشدلورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد هر چه بهتر وفهوم میباشدلورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد هر چه بهتر وفهوم میباشد

۵۶۰۰۰ تومان

فریبی

لورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد هر چه بهتر وفهوم میباشدلورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد هر چه بهتر وفهوم میباشد

۷۸۰۰۰ تومان

شروع کننده
 • به روز رسانی رایگان نامحدود
 • نامحدود دیسک خالق
 • پشتیبانی نامحدود کاربر
 • سیستم انتقال پول
 • پشتیبانی نامحدود

۵۹۰۰۰ تومان

پرمیوم
 • به روز رسانی رایگان نامحدود
 • نامحدود دیسک خالق
 • پشتیبانی نامحدود کاربر
 • سیستم انتقال پول
 • پشتیبانی نامحدود

۷۸۰۰۰ تومان

نامحدود
 • به روز رسانی رایگان نامحدود
 • نامحدود دیسک خالق
 • پشتیبانی نامحدود کاربر
 • سیستم انتقال پول
 • پشتیبانی نامحدود
ارسال پیام