GET STARTED

0$

با تشکر از شما، تا لحظاتی دیگر به صفحه سفارش و پرداخت هدایت می شوید.

مشخصات را وارد نمایید

لطفا تمامی مشخصات زیر را تکمیل نمایید.
برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

اطلاعات جهت طراحی سایت

ir-com-org-.....

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

اپلود

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

انتخاب پلان طراحی سایت(اقساطی)

جهت انتخاب پلان طراحی سایت فایل-ویدیو-موزیک بر روی گزینه زیر کلیک نمایید

لیست قیمت سرویس ها

پلان طراحی سایت فایل - ویدیو - موزیک(اقساطی)

پرداخت به صورت اقساطی در دو نوبت میباشد.

نوبت اول هنگام سفارش که 50 درصد کل مبلغ پرداخت میشود.

نوبت دوم هنگام تحویل سایت به مشتری که 50 درصد باقیمانده مبلغ دریافت میشود.

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

هزینه نهایی

قیمت تخمینی نهایی:

توجه:

پرداخت به صورت اقساطی در دو نوبت میباشد.

نوبت اول هنگام سفارش که 50 درصد مبلغ بالا پرداخت میشود.

نوبت دوم هنگام تحویل سایت به مشتری که 50 درصد باقیمانده مبلغ کل دریافت میشود.

Summary

شرح اطلاعات برچسب قیمت
تخفیف:
مجموع: